Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Inbouwmogelijkheden

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Inbouwmogelijkheden

Vrije opstelling

Opvoerinstallatie

Vrij opgestelde opvoerinstallatieskunnen snel en zonder grote uitgavenworden geïnstalleerd. Zij kunnenzowel in particuliere gebouwen alsook incommerciële of industriële sectoren wordengebruikt. Hierbij worden kleine installaties directin de kelders gemonteerd; voor grotereinstallaties wordt meestal een eigen technischeruimte gebruikt.

Vloerinbouw

Opvoerinstallatie

De comfortabele, praktische enoptisch aantrekkelijke variant bijnieuwbouw schept extra woonruimtein de kelder! Hoge kosten voor percelendwingen de opdrachtgever vaak om opeen kleine bouwgrond met gebruikmakingvan de kelders een maximaal oppervlak voorwoonruimte te creëren. Nog meer zekerheidwordt mogelijk gemaakt door afdekkingenmet afvoerfunctie voor extra afwatering vanoppervlakken in het geval van calamiteiten(bv. vollopen van kelders door overstroming).

Aardinbouw

Pompstations

Tot dusver zijn opvoerinstallatiesvoornamelijk in het gebouwgeïnstalleerd. Inmiddels wordenook heel nieuwe wegen bewandeld. Daartoewordt een schacht vóór het gebouw geplaatstwaarin de opvoerinstallatie is ingebouwd. Zijis daar buiten het gebouw stil, functieveiligen onderhoudsvriendelijk ondergebracht.Bovendien kan de gehele kelder vrij wordeningepland.

 

©2010-2017 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany Imprint/Impressum
Privacyverklaring